Wydawnictwa PS CIOFF®

Stowarzyszenie - Polska Sekcja CIOFF® wydaje serię publikacji "Dziedzictwo Kulturowe" przy wydatnej pomocy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Kultury.

Dotąd ukazały się:

Mazury do tańcowania
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom I
Zofia Stęszewska (wybór i opracowanie)
wstęp autorki, zawiera wykaz źródeł,
Warszawa 1997, wyd. I, s.68.
ISBN 83-909093-0-8
Antologia 47 mazurów, wybranych ze źródeł muzycznych XIX wieku - okresu największej popularności tego tańca w formie użytkowej i artystycznej. Podstawą doboru materiału muzycznego są zachowane w archiwach i bibliotekach polskich mazury w ich formie użytkowej, a nie te które komponowano w kategoriach muzyki artystycznej. Wprowadzono również podział na tematy muzyczne prezentujące dwie wersje mazurów: ułańskiego i szlacheckiego.
Głównym celem antologii jest prezentacja oraz popularyzacja niedostępnych, w sensie zwartym, materiałów źródłowych.
Pomoc repertuarowo-źródłowa dla kierowników kapel zespołów folklorystycznych i autorów opracowań instrumentalnych.
Mazur - kroki i figury, cz. I
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom II
Jan Łosakiewicz, Jarosław Wojciechowski (autorzy)
wstęp autorów,
Warszawa 1998, wyd. I, s.137.
ISBN 83-909093-1-6
Publikacja o charakterze metodyczno-szkoleniowym. Materiał w niej zawarty opracowano na podstawie dwóch ważnych prac dotyczących mazura: "Mazur i jego zasady" oraz "150 figur mazurowych" Karola Mestenhausera, zaw. w "Szkole tańca" część III, wyd. Gebethner i Wolff, Warszawa 1901 oraz "Polskie tańce narodowe - systematyka" Czesława Sroki, wyd. I, COMUK, Warszawa 1990.
Przygotowana z myślą o choreografach, instruktorach i nauczycielach prowadzących zajęcia i lekcje tańców polskich w zespołach amatorskich i profesjonalnych oraz szkołach. Zawiera analizę kroków i figur tanecznych oraz systematykę kroków i figur tanecznych w obrębie jednej pary, a także figury parowo-zespołowe na cztery i sześć par wg. Karola Mestenhausera z autorską korektą ich opisów, rysunkami i komentarzem.
Mazur - kroki i figury, cz. II
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom III
Jan Łosakiewicz, Jarosław Wojciechowski (autorzy)
wstępem opatrzył Ryszard Teperek,
Warszawa 1999, wyd. I, s.93.
ISBN 83-909093-2-4
Część II publikacji pomieszczonej w tomie II serii wydawniczej "Dziedzictwo kulturowe".
Kontynuuje w formie metodyczno-szkoleniowej opisy figur mazurowych parowo-zespołowych na nieregularne składy 8, 12 i 16 par. Podobnie jak część I publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy zajmują się nauczaniem tańca.
Z polonezem przez stulecia
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom IV
Zofia Stęszewska (wybór i opracowanie)
wstęp autorki, wspomnienie pośmiertne autorstwa Mirosławy Bobrowskiej, zawiera wykaz źródeł,
Warszawa 1999, wyd. I, s.65.
ISBN 83-909093-3-2
Antologia jest wyborem 36 utworów muzycznych – polonezów, reprezentatywnych dla różnych okresów historycznych.
Autorka dokonała wyboru i opracowanie spośród obszernego materiału muzycznego, jaki zgromadziła w wyniku wieloletnich kwerend bibliotek i archiwów nie tylko polskich ale m.in. również szwedzkich i niemieckich. we wstępie zawarła próbę klasyfikacji polonezów. Publikacja przeznaczona jest głównie dla zespołów tanecznych, które prezentują w swym repertuarze tańce narodowe. Stanowi cenny materiał pomocniczo – źródłowy dla kierowników muzycznych zespołów i autorów opracowań instrumentalnych.
Jest to druga w tej serii pozycja wydawnicza tej autorki w formie antologii tematów muzycznych tańców polskich. Niestety jest to edycja ostatnia, już pośmiertna, bowiem Zofia Stęszewska zmarła w 1999 r. Należy wspomnieć, że pokonując wiele trudności, drogą drobiazgowych poszukiwań stworzyła bezcenną bazę tematyczną i źródłową. Była członkiem Rady Ekspertów ds. Folkloru PS CIOFF®. Jako ekspert włożyła ogromny wkład pracy w doskonalenie poziomu artystycznego polskich zespołów i ukazanie wartości płynących z polskiej tradycyjnej kultury.
Bibliografia "Regionalizm"
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom V
Jadwiga Adamczyk (wybór i opracowanie)
Warszawa 1999, wyd. I, s.42.
ISBN 83-909093-4-0
Opracowanie bibliograficzne dotyczące regionalizmu. pomieszczono w nim wydania książkowe, publikacje tematyczne zwarte w opracowaniach zbiorowych, periodykach specjalistycznych i regionalnych, czasopisma tematyczne, plany i mapy, kasety filmowe i foniczne. Uzupełnia w sposób istotny wykaz piśmiennictwa i materiałów audio-wizualnych zawarty w programie autorskim Joanny Angiel i Ewy Repsch "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie", opracowanym na zlecenie PS CIOFF® i dopuszczonym do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej (DKW 4014-69/99) z dnia 15 marca 1999 r.
Publikacja wydana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Muzyka Ziemi Żywieckiej
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom VI
Jan Brodka (wybór i opracowanie)
Warszawa 1999, wyd. I, s.280.
ISBN 83-909093-5-9
Opracowanie autorstwa znanego muzyka-folklorysty, laureata licznych festiwali i konkursów folklorystycznych, twórcy opracowań muzycznych dla wielu zespołów folklorystycznych, instrumentalisty grającego na beskidzkich instrumentach ludowych oraz kierownika artystycznego żywieckich zespołów pieśni i tańca. Książka jest efektem ponad 30-letniej pracy nad gromadzeniem, porządkowaniem i systematyzowaniem autentycznych zapisanych zasobów repertuarowych, z których część autor uzyskał w wyniku własnych poszukiwań i badań terenowych. Stanowi wybór materiału przydatnego do opracowań programów scenicznych w zespołach i kapelach ludowych. Niezwykle pomocna warsztatowo, bowiem zrealizowana przez praktyka i uwzględniająca specyfikę pracy z tego typu zespołami. dokonana w ścisłym połączeniu tańców regionu z przynależnymi doń tematami muzycznymi i przyśpiewkami.
Kulig czyli Polskie Zapusty
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom VII
Janusz Chojecki (wybór i opracowanie)
wstęp autora, zawiera wykaz źródeł, bibliografię i dodatek nutowy
Warszawa 2001, wyd. I, s.45.
ISBN 83-909093-6-7
Publikacja stanowi przegląd materiałów w piśmiennictwie polskim oraz źródeł muzycznych i ikonograficznych, dotyczących bardzo specyficznej i bardzo polskiej zabawy karnawałowej szlachty - kuligu.
W opracowaniu zawarto, w formie odautorskiego wstępu opis kuligu (jako zabawy) i refleksyjne posłowie, przytoczono szeroko encyklopedyczne wzmianki o kuligu, a także przegląd wybranych opisów zabawy, zanotowanych w piśmiennictwie czołowych dokumentatorów polskich obyczajów i zwyczajów XIX w.: Łukasza Gołębiowskiego, Kazimierza W. Wójcickiego i Oskara Kolberga. Przedstawiono, również w wyborze, cytaty, odnoszące się do kuligu, z literatury pięknej - na przestrzeni XVI-XX wieku. Zamieszczono - jako uzupełnienie - zestawienie innych materiałów i źródeł, odnoszących się do tematu. Pozycja przydatna zarówno dla zainteresowanych opracowaniami scenicznymi i widowiskami, instruktorów zespołów tanecznych, jak i reżyserów. Dokumentuje pewien urokliwy fragment naszej tradycji narodowej.
Polskie Tańce Narodowe we współczesnych zabawach, konkursach i turniejach tanecznych
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom VIII
Czesław Sroka (autor)
wstęp autora, wspomnienie pośmiertne autorstwa Ryszarda Teperka, zawiera bibliografię
Warszawa 2003, wyd I, s. 149
ISBN 83-909093-7-5
Zgodnie z zamysłem autora, książka polecana przede wszystkim nauczycielom oraz instruktorom tańca, świadomym swych celów wychowawczych, którzy w trosce o podniesienie poziomu współczesnej kultury taneczno-towarzyskiej i obyczajowej młodzieży odczuwają potrzebę prowadzenia nauki tańca towarzyskiego, a którzy na tym odcinku swej działalności napotykają duże trudności w zdobyciu i doborze odpowiednich materiałów szkoleniowych. Książka może służyć również jako podręcznik do nauki indywidualnej.
Publikacja przedstawia ogólne wiadomości o tańcu towarzyskim z uwypukleniem jego niektórych współczesnych funkcji, oraz uzasadnienie celowości i konieczności zaistnienia polskich tańców narodowych podczas zabaw tanecznych różnego typu (przede wszystkim zabaw szkolnych) oraz rozgrywanych w Polsce konkursów i turniejów tańca towarzyskiego.
Pięć głównych rozdziałów zawiera ogólne wiadomości o danym tańcu, muzyczną i ruchową charakterystykę z uwzględnieniem jego form pierwotnych i rozwojowych, opisy charakterystycznych ustawień pary tanecznej dla poszczególnych tańców, opis techniki wykonania tradycyjnych i proponowanych kroków i figur tanecznych, przykłady tematów i układów tanecznych o różnym stopniu trudności, dla par o różnym poziomie zaawansowania.
Muzyka ludowa Ziemi Limanowskiej
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom IX
Ludwik Mordarski i Leszek Mordarski (wybór i opracowanie)
wstęp autorów, zarys charakterystyki regionu
recenzent: prof. dr hab. Alojzy Kopoczek
Warszawa 2005, wyd. I, s.149
ISBN 83-909093-8-3
Rozmiłowanie i poszanowanie rodzimych tradycji muzycznych legło u podstaw powstania tej książki. Wyniesiona przez Pana Ludwika Mordarskiego z domu rodzinnego atmosfera sprzyjająca umiłowaniu muzyki i jej piękna, pielęgnowana pieczołowicie i przekazywana następnemu pokoleniu w rodzinie, wsparta również talentami przekazanymi w genach ojców, zaowocowała znakomitą znajomością kultury muzycznej własnego regionu oraz pasją niestrudzonego dokumentalisty i popularyzatora tej muzyki. Zbierane i dokumentowane przez wiele lat po wsiach Ziemi Limanowskiej melodie stanowiące zawartość tej publikacji są jednocześnie dorobkiem życiowym autorów. Stanowiąc unikalny zbiór archiwalny dorobku muzycznego regionu są jednocześnie wyborem materiału przydatnego do opracowań programów scenicznych w zespołach i kapelach ludowych.
Tańce lasowiackie
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom X
Alicja Haszczak (wybór i opracowanie)
zawiera wykaz źródeł, bibliografię i dodatek nutowy
charakterystyka regionu autorstwa dr Krzysztofa Ruszla
Warszawa 2006, wyd. I, s.98
ISBN 83-909093-9-1
Publikacja jest efektem wieloletnich badań autorki poświęconych tańcom szeroko pojmowanego regionu lasowiackiego. Stanowi unikalny, archiwalny wręcz zbiór tańców i towarzyszących im melodii charakterystycznych dla tego regionu. Oprócz dokładnego opisu kroków tanecznych i układów rąk w poszczególnych tańcach zawiera odniesienia do zwyczajów i obrzędów tanecznych oraz opis stroju Lasowiaków. Jest nieocenionym wyborem materiału przydatnego do opracowań programów scenicznych zespołów ludowych.
Folklore songs of children of the world
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom XI
Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Marcyniaka
Warszawa 2013, wyd. I, s.143
ISBN 978-83-925410-1-1
Publikacja jest zbiorem popularnych dziecięcych piosenek folklorystycznych z 54 krajów świata. Zawiera nuty i teksty piosenek w językach oryginalnych i tłumaczeniach na język angielski.
Muzyka wiejskich kapel z Podkarpacia
Seria Wydawnicza "Dziedzictwo Kulturowe"
(Copyright by Polska Sekcja CIOFF®)
Tom XII
Jerzy Dynia (wybór i opracowanie)
wstęp autora, zarys charakterystyki regionu
Warszawa 2015, wyd. I, s.109
ISBN 978-83-925410-2-8
Publikacja jest efektem wieloletnich badań dokumentacyjnych autora stanowiąc wybór melodii grywanych przez wiejskie kapele z Podkarpacia: okółek, tramelek, sztajerków, oberków i polek. Zawiera także autorska partyturę Suity Lasowiackiej.

 

Polecamy wydawnictwa

Oto publikaje, które nie zostały wydane przez PS CIOFF® i nie prowadzimy ich sprzedaży, jednakże w naszej ocenie warte są polecenia.

Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie
Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie
Jan Gąsiorek (choreograf i folklorysta) - Marcin Pokusa (muzyk)
Książka zawiera opisy zwyczajów i obrzędów całej historycznej Żywiecczyzny. Stanowi cenne źródło informacji dla folklorystów, muzyków, choreografów naukowców i każdego pasjonata żywieckiego folkloru. Ponad 900 stron, twarda oprawa, format A4, pozycja zawiera przykłady nutowe i kolorowe fotografie.
Cena promocyjna - 120zł
Książkę można zamówić wpłacając 120zł na konto wydawcy - Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Grojcowianie" w Wieprzu, 34-382 Brzuśnik 233. Bank Spółdzielczy Radziechowy-Wieprz, nr konta: 76 8140 0009 0006 0860 2000 0010. Wpisując w tytule przelewu "KSIĄŻKA" lub mailowo: grojcowianie@grojcowianie.org
Książkę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tańce rzeszowskie
Tańce rzeszowskie
Alicja Haszczak
Wydano na zlecenia Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca "Połoniny". Rzeszów 2012.
Folklor taneczny Zachodniej Wielkopolski
Folklor taneczny Zachodniej Wielkopolski
Mirosława Bobrowska
Kazimierz Budzik
Bogusław Linette
Sławomir Pawliński
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2014
Tradycyjne Gry i Zabawy w Wielkopolsce
Tradycyjne Gry i Zabawy w Wielkopolsce
Piotr Kulka
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015
Śpiewajmy i bawmy się wesoło
Śpiewajmy i bawmy się wesoło
Zabawy rytmiczno - taneczne ze śpiewem dla dzieci 4 - 13 lat
Michalina Wojtas
Podręcznik dla instruktorów i nauczycieli.
Wstęp autorki.
Zawiera opisy zabaw dziecięcych i nuty.
Wydawca: Michalina Wojtas, 2016, wyd. I, s. 224
ISBN: 978-83-60900-98-7
Copyright by Michalina Wojtas
Pieniny - Tańce Górali Pienińskich
Pieniny - Tańce Górali Pienińskich
Praca zbiorowa: Aniela Krupczyńska, Andrzej Dziedzina-Wiwer, Marian Jarosz, Michalina Wojtas.
Podręcznik dla instruktorów zespołów regionalnych.
Zawiera historię regionu, opis tańców i nuty.
Wydawca: Autorzy
Nowy Sącz 2016, wyd. I, s. 56
ISBN: 978-83-60900-82-6
Tańce lubelskie
Wanda Kaniorowa - Tańce lubelskie
Autorka, uznawana powszechnie jako wybitna znawczyni tego regionu podjęła się pionierskiej pracy kompleksowego opracowania i opisania tańców lubelskich.
Stronę muzyczną opracował równie uznany autorytet Aleksander Bryk.
Jest to pozycja dzisiaj niedostępna, dlatego wznawiamy ją z nadzieją, że będzie to znakomita pomoc dla choreografów i instruktorów prowadzących zespoły folklorystyczne, tym bardziej, że lubelskie tańce, melodie i przyśpiewki należą do stałego repertuaru dużej części zespołów w Polsce, a także polonijnych.
Wydawnictwo ma charakter reprintu, stąd bez żadnych zmian zachowana została treść i układ pierw-szego (jedynego zresztą) wydania "Tańców lubelskich".
Wydanie I CPARA - Warszawa 1972
Reprint Lublin 2013, Wydawca: Zespół Pieśni i Tańca "Lublin", str. 176
Cena 50 zł
Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany.
Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany
Autor: Tomasz Nowak - doktor, etnomuzykolog i antropolog tańca, adiunkt w Instytucie Muzykologii UW, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF®
ISBN 978-83-7798-602-8
Format: B5; Liczba stron: 495
Oprawa: miękka
Wydanie I, Warszawa 2016
Wydawnictwo: BEL Studio Sp. z o.o.
Kolportaż: Internetowa Księgarnia Naukowa i Techniczna
Książka jest znakomicie udokumentowaną opowieścią o źródłach tańców, ujętych w XVIII wieku w kanon polskich tańców narodowych, oraz przemianach tego kanonu i wchodzących w jego skład tańców aż po kres XX wieku. Omawia źródła opisujące tańce narodowe – zarówno dobrze znane jak i zupełnie niemal zapomniane – wskazuje na ich kontekst społeczny i historyczny, pełnione funkcje, określa mity, stereotypy i fantazmaty, które w świadomości społecznej splotły się z faktami. Książka ta winna znaleźć się w biblioteczce każdego instruktora i miłośnika tańców polskich.
Produkcję książki dofinansował Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Wesele Szamotulskie
Wesele Szamotulskie
Autor: Maciej Sierpiński
Wydawca: Szamotulski Ośrodek Kultury Instytucja Kultury
Szamotuły, 2016 Wydanie I, s.56
Do nabycia w Szamotulskim Ośrodku Kultury (ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły) w cenie 25 PLN
Album/Publikacja ma na celu przedstawienie bogactwa kulturowego regionu szamotulskiego jakim są jego tradycje, zwyczaje oraz tytułowe Wesele Szamotulskie. Po raz pierwszy, jako widowisko, zostało ono zaprezentowane w Szamotułach w 1932 roku. W 1934 roku opublikowano scenariusz, którego reprint dodany jest do publikacji. Zawarte są w niej historia widowiska, ogólne informacje o folklorze i gwarze szamotulskiej. Przedstawiono także twórców i wykonawców Wesela Szamotulskiego od powstania aż do czasów współczesnych. Barwne fotografie przedstawiają stroje szamotulskie i ich opisy oraz fragmenty widowisk, które ukazały się podczas jubileuszy Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły".
Interesującym dodatkiem jest płyta DVD z nagraniem Wesela Szamotulskiego zaprezentowanego podczas obchodów 70.lecia Zespołu Folklorystycznego "Szamotuły" w Baborówku w 2015 roku.
Wybrane aspekty tradycyjnej kultury ludności nadbużańskiej
Wybrane aspekty tradycyjnej kultury ludności nadbużańskiej
Autorzy: Marcin Bochenek, Igor Cieśliński, Ireneusz Chaliburda, Emma Cieślińska
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 2008
ISBN 978-83-923666-9-0
Ubiory ludowe i mieszczańskie
Katalog „Ubiory ludowe i mieszczańskie" ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Pokazano w nim ponad 100 najcenniejszych eksponatów z kolekcji strojów ludowych Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Współczesne fotografie eksponatów zostały zestawione ze zdjęciami archiwalnymi mieszkańców Sądecczyzny w świątecznych ubiorach oraz z opisami ubiorów wiejskich, pozostawionymi przez dawnych badaczy kultury ludowej.
W katalogu znalazły się także teksty popularnonaukowe autorstwa Marii Brylak-Załuskiej (Rola fotografii archiwalnej w badaniach nad strojem ludowym), Elżbiety Długosz (W jarmułce i bekieszy. O tradycyjnym ubiorze żydowskim w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu) i Jerzego Starzyńskiego (Strój obrzędowy Łemków).
Koncepcja: Joanna Hołda
Teksty: Maria Brylak-Załuska, Elżbieta Długosz, Jerzy Starzyński
Opracowanie not katalogowych: Joanna Hołda, Justyna Stasiek-Harabin
Redakcja, korekta: Maria Magdalena Kroh
Fotografie eksponatów: Piotr Droździk
Koncepcja graficzna: Kaja Renkas
Format: 21×21 cm
Ilość stron: 128
Nowy Sącz 2017
ISBN 978-83-89989-83-3
Wydawnictwo do nabycia w kasach oddziałów i filii Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
Polski, polonez, chodzony
Polski, polonez, chodzony.
Autor: Tomasz Nowak
Opracowanie graficzne: Bartosz Rejmak, Manufaktura Sanok
Wydawca: Fundacja MEMO (ul. Szkolna 47, Roczyny, 34-120 Andrychów)
ISBN 978-83-950562-1-5
Wersja elektroniczna dostępna na stronie fundacji.
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO.
Festum Folkloricum
Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych.
Autor: Joanna Dziadowiec
Wydawca: Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2016, s. 600, seria Kurs na kulturę.
ISBN 978-83-7982-036-8
Głównym celem książki było zbadanie na ile specyficzne, z jednej strony wyreżyserowane, z drugiej odrealnione, świąteczne, ludyczne i zrytualizowane międzykulturowe praktyki folklorystyczne (sceniczne i zakulisowe), mające miejsce w specjalnie do tego skonstruowanej i zaaranżowanej przestrzeni, mogą stanowić interakcyjną odpowiedź na wyobcowanie i bierność człowieka we współczesnym świecie oraz na brak poczucia, że jest on częścią wspólnoty. Wyniki badań autorki pokazały, że międzykulturowe festiwale folklorystyczne, jako synkretyczne systemy strukturalno-organizacyjne niematerialnego dziedzictwa kulturowego, miewają siłę interakcyjnego remedium z jednej strony na nadmierną indywidualizację, z drugiej na uniwersalizację i ujednolicanie. Stanowiąc postulowany pomost między kulturami, mogą budzić z letargu uczestników tych wydarzeń i usposabiać ich do aktywności.
Książka jest podsumowaniem wieloletnich badań terenowych autorki przeprowadzonych w latach 2006-2011 wśród uczestników 37 europejskich festiwali folklorystycznych i folkowych (12 krajów) obudowanych szeroko zakrojoną częścią teoretyczną (krytyczna analiza studiów nad folklorem, tradycją i dziedzictwem, teorie performatyki, ludyczności, interakcjonizmu symbolicznego, komunikacji międzykulturowej i zarządzania dziedzictwem). Ponadto w książce zawarty został zbiór postulatów. Ich realizacja może przyczynić się do pogłębienia wielopłaszczyznowej refleksji i dyskusji nad poruszaną – wbrew pozorom dynamiczną i zmienną – materią a przede wszystkim do jej odmitologizowania, zwiększenia jej widoczności oraz uświadomienia roli i znaczenia festiwali i ruchu folklorystycznego w międzynarodowym dyskursie społeczno-kulturowym (w debacie akademickiej i w kulturze popularnej) głównie w kontekście relacji międzykulturowych oraz współpracy w zakresie ochrony i zarządzania niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Publikacja bazuje na pracy doktorskiej, która otrzymała I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (edycja XI). Opublikowana została zarówno w wersji drukowanej, jak i jako e-book (dostępne w księgarniach internetowych).
Folklor taneczny Podlasia w edukacji
Autor: Marcin Bochenek
Wydawnictwo AWF J. Piłsudskiego w Warszawie
Biala Podlaska 2019, wyd. I, s. 164
ISBN 978-83-61509-60-8
Folklor taneczny Podlasia to interesujaca karta, która została zapisana dawno temu, a swoją treścią intryguje na wiele sposobów. Można się nim inspirować, odkrywać na nowo. Przekazywać w wersji tej tradycyjnej czy też bardziej rozbudowanej « tworząc » o tych wydarzeniach i zbiorowościach.
Folklor, który nas urzeka w rozmaitych lokalnych odmianach, dawnych społecznościacj i ich środowisku już nie powróci – i nie o to w tym wszystkim chodzi. Nie jesteśmy w stanie odtworzyc wielu elementów, staramy się jednak nie zatracić tych pozostałych.
Praca stanowiąca istotny przyczynek do kultuwowania i pielęgnowania pięknego fokloru Podlasia zawiera teoretyczne i praktyczne, a także zawierające wyniki badań empirycznych, opracowania i przygotowania przeznaczone dla instruktorów, studentów, nauczycieli i szerokiego grona miłośników folkloru podlaskiego.
Melodie podlaskie (zapisane przez Eugeniusza Sokalskiego, Aleksandra Oleszczuka oraz Zenona Celińskiego) w opracowaniu Przemysława Marcyniaka zarejestrowane zostały w studiu Polskiego Radia, S4 im. Jerzego Wasowskiego. Nagrania te w uzupełnieniu publikacji znajdują się na stronie Zespołu Pieśni i Tańca "Podlasie".
Mamy nadzieję, iz tak przedstawiony zarys tańców i melodii Podlasia, pozwoli czyrelnikom w pełni realizować te treści i razem z muzyką inspirować w pracy dydaktycznej.
Tańce Górali Polskiej Orawy
Andrzej Haniaczyk-Gogola
Opracowanie Michalina Wojtas
Podręcznik dla instruktorów zespołów regionalnych.
Zawiera historię regionu, opis tańców i nuty.
Nowy Sącz 2020, wyd. I, s. 48
ISBN: 978-83-957059-9-1
Tańce Przeworskie
Alicja Haszczak
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Gaci,
Gać 2021, s. 309
Wstęp autorki
ISBN 978-83-959386-1-0
Książka zawiera charakterystykę regionu, charakterystykę tańców ludowych, muzyki, stroju i gwary oraz część poświęconą technice opisu. Ponadto znajdują się w niej rysunki, zdjęcia ujęć rąk, opisy i rysunki kroków tanecznych, nuty oraz fotografie strojów i wykroje.
Życia losy w tańcu minionego czasu
Grażyna Władysława Dąbrowska
Wydawca: Michalina Wojtas
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC s.c.
Publikacja post mortem, na podstawie rękopisu Autorki. Z zachowaniem oryginalnej pisowni i stylu.
Nowy Sącz 2021, s. 208
ISBN 978-83-66394-47-6
Krakowiak
Kiążka z serii o polskich tańcach narodowych
Autor: Tomasz Nowak
Opracowanie graficzne: Bartosz Rejmak
Wybór ilustracji: Regina Pazdur
Korekta: "Słowa na warsztat" – agencja językowa, Regina Pazdur
Skład: Maciej Sołtysiak
Wydawca: Fundacja "Memo"
Druk: Kolorowy Zawrót Głowy, Bielsko-Biała
ISBN 978-83-950562-3-9
Wydanie I, Roczyny 2020
Wersja elektroniczna dostępna na stronie Fundacji fundacjamemo.pl
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO fundacjamemo@gmail.com
MAZURek
Książka z serii o polskich tańcach narodowych
Autor: Tomasz Nowak
Projekt graficzny: Bartosz Rejmak
Przygotowanie do druku: Łukasz Gieruszczak
Korekta: „Słowa na warsztat” – agencja językowa, Regina Pazdur
WYDAWCA: Fundacja "Memo"
ISBN 978-83-950562-5-3
Wydanie I, Roczyny 2021
Wersja elektroniczna dostępna na stronie Fundacji fundacjamemo.pl
Wersję drukowaną można otrzymać zamawiając ją mailowo w Fundacji MEMO fundacjamemo@gmail.com
Nie taki folklor straszny, cz. I
Autor: Aldon Krupa-Gawron
Pozycja stanowi I część scenariuszy śląskich programów artystycznych dla dziecięcych zespołów folklorystycznych. Ułatwi wprowadzenie dzieci i młodzieży w klimat i specyfikę śląskiej kultury, zwyczajów i gwary.
Jako wychowana w typowej śląskiej rolniczej rodzinie Autorka podzieliła się w zamieszczonych scenariuszach wiedzą na temat śląskiego systemu wartości, etosu pracy, religijności, mentalności , zwyczajów kulinarnych. Wyjaśniła też miejsce dziecka w rodzinie i społeczeństwie, jego prawa i liczne obowiązki.
Scenki wraz z pieśniami i tańcami są gotowym kilkuminutowym materiałem do wprowadzenia na scenę.
Dla ułatwienia prawidłowej wymowy gwary śląskiej i naśladowania specyficznego, nieco zadziornego charakteru sposobu mówienia - zespół "Raciborzanie" nagrał wzmiankowane scenki i opublikował na kanale youtube.

[wersja do druku] wersja do druku »


Copyright © 1992-2022. Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.