Polska Sekcja CIOFF®

Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) - CIOFF® powstała w roku 1970 we Francji z inicjatywy jedenastu krajów członkowskich, wśród których była Polska. Prekursorem powstania CIOFF®, jak również działań Polski w ramach tej organizacji był Michał Kosiński (zm.1994), od chwili powstania do roku 1989 I-szy vice-prezydent CIOFF®, założyciel i honorowy przewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF®.

Organizacja od początku swojego istnienia jest członkiem UNESCO, obecnie na statusie oficjalnej partnerskiej organizacji pozarządowej. Struktura CIOFF® opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje (aktualnie 67 + 51 krajów stowarzyszonych). Błękitna flaga z emblematem CIOFF® towarzyszy ponad 330-ciu międzynarodowym festiwalom na całym świecie; uczestniczy w nich każdego roku ponad 6200 zespołów folklorystycznych z 140-toma tysiącami wykonawców oraz ponad 10 milionów widzów.

Działania CIOFF®, w zakresie światowego mecenatu nad kulturą tradycyjną, mające m.in na celu:

 • ochronę folkloru i sztuki ludowej,
 • utrwalanie i prezentowanie piękna tradycyjnych kultur różnych narodów oraz budzenie dla nich zrozumienia i szacunku,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie zachowania i popularyzowania folkloru i sztuki ludowej,
 • podnoszenie poziomu programowego i organizacyjnego krajowych i międzynarodowych festiwali, imprez folklorystycznych i wystaw sztuki ludowej

oraz możliwie najszerszego włączania młodego pokolenia w realizację powyższych celów uzyskały aprobatę współczesnego świata.

Sekcja Polska CIOFF®, działająca jako stowarzyszenie, od początku istnienia organizacji odgrywa w niej bardzo aktywną rolę. Bogactwo i różnorodność naszego folkloru i jego nadal żywe przejawy w wielu regionach Polski są w tym zakresie niewątpliwymi sprzymierzeńcami tych działań.

Koncentrują się one na zagadnieniach związanych z:

 • organizowaniem wymiany zagranicznej zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, ekspertów, wydawnictw i informacji;
 • wyborem i rekomendowaniem zespołów folklorystycznych i specjalistów do udziału w międzynarodowych festiwalach CIOFF® na świecie, w tym także w Polsce;
 • pomocą merytoryczną przy opracowywaniu programów zespołów i ich prezentacji scenicznej;
 • inicjowaniem i współorganizowaniem różnego rodzaju imprez mających na celu popularyzację folkloru i twórczości ludowej;
 • organizowaniem seminariów, warsztatów doskonalących kadrę instruktorską zespołów folklorystycznych i konferencji związanych z problematyką folkloru;
 • wydawaniem publikacji własnych i zagranicznych oraz materiałów szkoleniowych;
 • realizacją szeroko pojętego programu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Istotnymi organami Polskiej Sekcji CIOFF® wspierającymi te działania są:

 • Rada Ekspertów skupiająca najwybitniejszych polskich specjalistów w dziedzinie folkloru i sztuki ludowej;
 • Komisja ds. Tańców Polskich, złożona ze specjalistów prezentacji tańców polskich w formie towarzyskiej, sędziów turniejów tańców polskich dążących do przywrócenia tym tańcom ich pierwotnej funkcji socjalnej oraz zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży w tej dziedzinie;
 • Komisja ds. Edukacji, złożona z młodych entuzjastów folkloru, zaangażowanych w świadome kształtowanie jego zrozumienia i popularyzację szczególnie wśród młodzieży, organizowanie szkoleń i warsztatów dla instruktorów zespołów folklorystycznych;
 • Komisja Festiwalowa skupiająca organizatorów festiwali i dążąca do ich efektywnego i edukacyjnego przebiegu.

Współpracując z organami administracji państwowej, szczególnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej, jak również instytucjami i organizacjami społecznymi zaangażowanymi w ochronę naszego dziedzictwa kulturowego, za podstawę swych działań Polska Sekcja CIOFF® przyjmuje Rekomendację UNESCO o Ochronie Folkloru i Sztuki Ludowej, uchwaloną w roku 1989 oraz Konwencję o Ochronie Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, przyjętą w roku 2003, obligujące kraje członkowskie UNESCO do ich realizacji.

Patronatem Polskiej Sekcji CIOFF® objętych jest czternaście międzynarodowych festiwali folklorystycznych w Polsce oraz czternaście turniejów tańców polskich w formie towarzyskiej.

Szczególną wagę Polska Sekcja CIOFF® przykłada do problematyki edukacji młodego pokolenia. Oprócz trzech dziecięcych imprez coraz szerzej w programach pozostałych polskich festiwali CIOFF® uwzględnia się:

 • specjalne programy dla dzieci,
 • naukę gier i zabaw ludowych,
 • zajęcia plastyczne,
 • wprowadzenie zagranicznych zespołów folklorystycznych do szkół,
 • koncerty na obozach i koloniach dziecięcych,
 • włączenie dzieci niepełnosprawnych w przedsięwzięcia festiwalowe.

Istotną rolę w procesie edukacji młodego pokolenia oraz popularyzacji tańców narodowych stanowią turnieje tańców polskich w formie towarzyskiej organizowane przez Komisję ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF®.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest dla Polskiej Sekcji CIOFF® udział w realizacji programu MEN "Dziedzictwo Kulturowe w Regionie". Będąc inspiratorem i współtworząc ten program, Polska Sekcja CIOFF® czuje się szczególnie zobowiązana do jego możliwie najefektywniejszego wdrażania w praktyce.

Skupiając w swych szeregach i wokół siebie ludzi i organizacje żywotnie zainteresowane zachowaniem w możliwie wiernej formie najistotniejszych wartości naszego dziedzictwa kulturowego oraz pozyskując w tym celu sojuszników w instytucjach i organach państwowych, Polska Sekcja CIOFF® stara się jak najefektywniej wypełniać swe cele statutowe, dla dobra naszej kultury narodowej i edukacji młodego pokolenia Polaków w duchu jej zrozumienia i poszanowania.

Szczególnym osiągnięciem Polskiej Sekcji CIOFF® jest dokonany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015 wpis polskich tańców narodowych na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W uznaniu zasług dla kultury ludowej, Stowarzyszeniu - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej przyznana została w roku 2004 Nagroda Honorowa imienia Oskara Kolberga.

                             

[wersja do druku] wersja do druku »


Copyright © 1992-2022. Stowarzyszenie - Polska Sekcja Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie internetowej stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego.
Jakiekolwiek wykorzystywanie powyższych zdjęć, poza prawem do ich przeglądania wymaga zawarcia stosownej umowy licencyjnej.